บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก TCM ให้กับ

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ได้ทำการสส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ TCM ให้กั ลูกค้า

ท้ายนี้ ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์TCM  มาอย่างต่อเนื่อง