บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถยก DOOSAN ให้กับ หสน.ซางหลี

 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดยฝ่ายประมูลและโครงการ พร้อมวิศวกรฝ่ายศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคและช่างผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการส่งมอบ
รถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D50C-5 : Pro 5 Series จำนวน 2 คัน ให้กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ซางหลี ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อใช้ในกิจการของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

รถฟอร์คลิฟท์ทั้งสองคันผ่านการตรวจรับของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และมีคุณสมบัติตลอดจนสมรรถนะต่างๆ ครบถ้วนตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ กำหนดคุณลักษณะไว้ทุกประการ

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ซางหลี และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณามอบความไว้วางใจให้เราได้มีโอกาสรับใช้ท่านมาอย่างต่อเนื่อง